Кошторис на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерством фінансів України від 28.01 2002 №57

\ редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 р N 1220)

•’

Затверджений у сумі 484528І гривня 00 коп.( Чотири мільйони вісімсот сорок п’ять тисяч двісті вісімдесят одна гривня 00 коп.)

Заступник начальника  відділу освіти Конотопської міської ради
  (посада) Л.І.Гаценко
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ { БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

на 2020р.

_________________________ 0611090

(індивідуальний, зведений)

02147902 Відділ освіти Конотопської міської ради

(код за ЕДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Сумський, Сумська обл., м. Конотоп

ШКОЛА МИСТЕЦТВ
Показники КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні видатки 2000 384 264 396 995 401 014 371 664 473 655 476 395 435 917 330 598 420 221 364 497 397 077 392 984 4 845 281
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 349 619 349 619 349 619 349 619 454 505 454 505 416 104 314 796 412 550 349 619 349 619 349 618 4 499 792
Оплата праці 2110 286 573 286 573 286 573 286 573 372 545 372 545 341 194 257 914 338 156 286 573 286 573 286 575 3 688 367
Заробітна плата 2111 286 573 286 573 286573 286 573 372 545 372 545 341 194 257 914 338 156 286 573 286 573 286 575 3 688 367
Грошове забезпечення військовослу.исбовців 2112                         _
Нарахування на оп. іату праці 2120 63 046 63 046 63 046 63 046 81 960 81 960 74 910 56 882 74 394 63 046 63 046 63 043 811 425
Використання товарів і послуг 2200 34 645 47 376 51 395 22 045 19 150 21 890 19813 15 802 7 671 14 878 47 458 43 366 345 489
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 234 235 2 352 3 653 9 286 10 586 10 586 9410 2 294 1 679 1 485   51 800
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220   67     671       672       1 410
Продукти харчування 2230                         _
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 554 1 124 3 323 2 215 5 538 8 307 8 307 5 538 1 108 1 108 1 108 551 38 781
Видатки на відрядження 2250 2 130 963   465 1 160 740     1 122   1 020   7 600
Видатки та заходи спеціального при шачення 2260 . .
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 31 727 44 987 45 720 15712 2 495 2 257 920 854 2 475 12 091 43 845 42 815 245 898
Оплата теплопостачання 2271 28 133 41 261 41 261 11 253           9 378 39 386 38 354 209 026
Оплата водопостачання та водовідведеннн 2272 319 451 530 530 530 292 265 265 292 530 530 531 5 065
Оплата електроенергії 2273 3 275 3 275 3 929 3 929 1 965 1 965 655 589 2 183 2 183 3 929 3 930 31 807
Оплата природного газу 2274 . . .   .   . .
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 . . . _   . .
Оплата енергосервісу 2276                          
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до захооів розвитку 2282

 

               
Обслуговування внутрішніх боргових «обов’язань 2410 *    
Обсл у і кування зовнішніх боргових <• •< ’>ов язань 2420 -1      
Поточні трансферти 2600   . .   .  
Субси.і га поточні трансферти підпри. мствам (установам, органі (ііщям) :мо        
Поточні ірансферти органам держави ч о управління інших рівнів 2(>20          
Поточні і рансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним органі <; 11 її ям 2630        
Соціа. н.мс забезпечення 2’’00    
Виплат пенсій і допомоги 2710    
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730    
Інші по і очні видатки 2X00  
Капіта. п.ні видатки 3000   .
Придбання основного капіталу 3100    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110    
Капітальне будівництво (придбання) 3120   .
Капітаїьпе будівництво (придбання) ми тла 3121 .
Капіти іьне будівництво (придбання) піших об ‘єктів 3122   . .
Капітальний ремонт 3130   .
Капітальний ремонт житлового фон<)\ (приміщень) 3131   .
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132   .
Реконструкція та реставрація 3140     .
Реконструкція ж итлового фонду (приміщень) 3141               .
Реконструкція та реставрація інших об єктів 3142   . . . . .
Реставрація пай яток культури, історії та архітектури 3143         .
Створення державних запасів і резервів 3150               .
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200 .
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110 . . .
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111                        
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112                        
Надання інших внутрішніх кредитів 4113                         .
Надання зовнішніх кредитів 4210                         .
Нерозподілені видатки 9000             /           .
УСЬОГО 384 264 396 995 401 014 371 664 473 655 476395 /_ 435 917 330 598 420 221 364 497 397 077 392 984 4 845 281
Є.З.Мищишина

(ініціали і прізвище)

Т.І.Бачал___

(ініціали і прізвище)

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *