Статут Конотопської дитячої школи мистецтв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

від ____09.2009  № _

С Т А Т У Т

КОНОТОПСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( НОВА РЕДАКЦІЯ )

 м.Конотоп

2009 р.

 І. Загальні положення.

 

1.1. Конотопська дитяча школа мистецтв Конотопської міської ради Сумської області (далі – дитяча школа мистецтв) створена у 1992 році, знаходиться у комунальній власності, є неприбутковою організацією.

1.2. Юридична адреса дитячої школи мистецтв:Сумська обл., м. Конотоп, вул.Лісового,10,

тел: 6-27-1.3. Дитяча школа мистецтв має печатку, штамп, ідентифікаційний номер: 34678086.

1.4. Засновником дитячої школи мистецтв є: Конотопська міська рада Сумської області.

1.5. Головною метою дитячої школи мистецтв є забезпечення реалізації права громадян на

здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.

1.6. Головними завданнями дитячої школи мистецтв є:

– виховання громадянина України;

– вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

– виховання в учнів патріотизму, любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

– створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів;

 • формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • задоволення освітньо-культурних потреб учнів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
 • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

– пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих учнів;

 • організація дозвілля учнів, пошук його нових форм;
 • профілактика бездоглядності і правопорушень;

– здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

1.7. Дитяча школа мистецтв у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України

“Про освіту”, Законом України “Про позашкільну освіту”, Положенням про позашкільний  навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Дитяча школа мистецтв самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Дитяча школа мистецтв несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі, зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Мова навчання і виховання в дитячій школі мистецтв визначається Конституцією України і відповідним законом України.

1.11. Дитяча школа мистецтв має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням відділу освіти Конотопської міської ради;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, авторські програми;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 

 

 

 

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально- виховного процесу;

– бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним статутом;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

– самостійно відкривати рахунки та здійснювати всі фінансові операції, вести бухгалтерський облік;

– відкривати свої філії у селах, селищах, містах України;

1.12. Дитяча школа мистецтв здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та

позанавчальний час за художньо-естетичним напрямком на відділеннях: хореографічному,

музичному, театральному та декоративно-прикладного мистецтва.

В дитячій школі мистецтв створюються методичні об’єднання викладачів хореографічного

відділення, музичного відділення, театрального відділення, відділення декоративно -прикладного мистецтва, головними завданнями яких є:

– ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку позашкільної освіти;

– ознайомлення педагогів з досягненнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної і психологічної науки;

– ознайомлення педагогів із перспективним педагогічним досвідом;

– оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників з фахових та суміжних дисциплін;

– підвищення загальнокультурного рівня педпрацівників.

Методичні об’єднання створюються за наявності не менш як трьох спеціалістів з одного фаху.

Члени методичного об’єднання відкритим голосуванням обирають із досвідчених учителів на два роки голову методоб’єднання.

Залежно від актуальності питань, що розглядаються, в школі мистецтв засідання

методоб’єднань можуть проводитися щомісячно або щоквартально.

1.13. Взаємовідносини дитячої школи мистецтв з юридичними і фізичними особами

визначаються угодами, що укладаються між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу.

 

2.1. Дитяча школа мистецтв планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного,

річного, місячного планів.

В плані роботи школи відображаються найголовніші питання роботи дитячої школи

мистецтв, визначаються перспективи її розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою дитячої школи мистецтв.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний  процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством культури і туризму України для дитячих шкіл мистецтв (комплексного типу).

Робочий навчальний план дитячої школи мистецтв комунальної форми власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Конотопської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівникі дитячої школи мистецтв самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, а також, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають

забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття позашкільної освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Дитяча школа мистецтв здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною та індивідуальною формою навчання.

2.5. Порядок наповнюваності класів в дитячій школі мистецтв визначається Типовими навчальними планами розробленими та затвердженими Міністерством культури і туризму України для дитячих шкіл мистецтв (комплексного типу), Положенням про позашкільний навчальний заклад.

Наповнюваність груп встановлюється директором дитячої школи мистецтв залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу.

Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить не більше 5 учнів.

2.6. Зарахування учнів до дитячої школи мистецтв здійснюється за наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до підготовчої групи або першого класу).

До дитячої школи мистецтв зараховуються діти віком  від 4 до 18 років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання на інше відділення дитячої школи мистецтв згідно заяви батьків та на підставі рішення педагогічної ради. Переведення учнів до іншого позашкільного навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого зразка Міністерства освіти і науки України.

До підготовчих груп приймаються діти віком від 4 до 6 років, до перших класів з 8-річним

терміном навчання приймаються діти 6-8 років та з 6 – річним терміном навчання – діти 9-10

років.

Учні можуть бути зараховані до 2-3 класів школи мистецтв за рішенням приймальної комісії та на підставі проведених тестів або співбесід.

Прийом до дитячої школи мистецтв може здійснюватися протягом навчального року за бажанням учнів і за згодою їх батьків, або осіб, що їх замінюють.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня  і закінчуються 31 травня.

Навчальний рік поділяється на семестри: як правило, перший – з 1 вересня до 31 грудня, другий – з 11 січня до 31 травня.

У канікулярні дні дитяча школа мистецтв працює за окремим планом, затвердженим директором школи та погодженим з відділом освіти Конотопської міської ради.

За погодженням відділу освіти Конотопської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. Тривалість уроків в дитячій школі мистецтв становить:

– для дітей віком від 4 до 6 років – 30 хвилин;

– для інших дітей – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускаться за погодженням з відділом освіти Конотопської міської ради та територіальними  установами санітарно-епідеміологічної служби.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що

складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог,

погоджується СЕС та затверджується директором дитячої школи мистецтв.

Тижневий режим роботи дитячої школи мистецтв затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.11. У дитячій школі мистецтв визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень учнів дитячої школи мистецтв (комплексного типу):

 • музичне відділення – академічні концерти, технічні заліки, іспити;

 

 • хореографічне відділення – іспити, тести;
 • театральне відділення – диференційовані заліки, іспити;
 • відділення декоративно-прикладного мистецтва – перегляд навчальних робіт, іспити.

Досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та іспити відображаються у додатку до особової справи учня дитячої школи мистецтв та доводяться до відома учнів класними керівниками.

Дитяча школа мистецтв своїм випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видає свідоцтва про позашкільну освіту, зразки та порядок видачі яких затверджено Міністерством освіти і науки України.

Виготовлення свідоцтв здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Випускники 6 -го, 8-го класів вважаються такими, що закінчили повний курс школи

мистецтв.

2.12. За успіхи у навчанні рішенням педагогічної ради закладу за поданням завідувачів

відділеннями, оформленим наказом директора, встановлюється така форма морального

заохочення:

– грамота « За відмінні успіхи у навчанні »,

–  подяка « За активну участь у творчій діяльності ».

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в дитячій школі мистецтв є:

– учні;

– директор, заступник директора ;

– педагогічні працівники;

– спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;

– батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права та обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним

законодавством та цим статутом.

3.3. Учні школи мистецтв мають право на:

– здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

– вибір факультативів, спецкурсів та позакласних занять;

– навчання на двох відділеннях дитячої школи мистецтв;

– безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

– користування навчально-виробничою, науковою та матеріально-технічною базою школи;

– участь у роботі органів громадського самоврядування дитячої школи мистецтв;

– вільне вираження поглядів, переконань;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного та фізичного насильства, що порушують

права або принижують їх честь і гідність;

– доступ до інформації з усіх галузей знань;

– участь у різних видах практичної діяльності, виставках, конкурсах, фестивалях та інших

масових заходах;

– участь у добровільних творчих об’єднаннях, групах за інтересами.

3.4. Учні дитячої школи мистецтв зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи;

– бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонено чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

 

 

 

 

3.5. Педагогічними працівниками дитячої школи мистецтв можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

Педагогічним працівником дитячої школи мистецтв може бути народний умілець з високими моральними якостями, за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу в школі.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються Законом України «Про працю», Законом України «Про освіту», Законом України «Про позашкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники дитячої школи мистецтв мають право на:

– внесення керівництву школи та відділу освіти Конотопської міської ради пропозицій щодо

поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництва школи та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень для тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у дитячій школі мистецтв;

– вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування школи, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

– проведення в установленому порядку дослідно – експериментальної, пошукової роботи;

– вибір педагогічно обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

– захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

– позачергову атестацію, з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– підвищення кваліфікації;

– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку визначеному законодавством України;

– соціальне та моральне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

– об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

Відволікання педагогічних працівників від виконання посадових обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники дитячої школи мистецтв зобов’язані:

– виконувати навчальні плани та програми;

– надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямків позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

– сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей учнів, відповідно до їх задатків та запитів;

– визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти учнів, вибирати адекватні засоби їх

реалізації;

– здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього розпорядку закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, захищати їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

– берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

– виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

– виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки;

 

– дотримуватись вимог статуту дитячої школи мистецтв, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

– брати участь у роботі педагогічної ради дитячої школи мистецтв;

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін;

– сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

– виконувати накази і розпорядження директора дитячої школи мистецтв, відділу освіти Конотопської міської ради.

3.9. У дитячій школі мистецтв обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут та правила внутрішнього трудового розпорядку, умови колективного договору дитячої школи мистецтв, не виконують посадових обов’язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Викладачі дитячої школи мистецтв працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором школи.

3.12. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

– звертатися до органів управління освітою, директора дитячої школи мистецтв та органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

– захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних судових органах;

– приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності дитячої школи мистецтв.

3.13. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– нести відповідальність за здобуття дітьми позашкільної освіти;

– забезпечувати умови для здобуття дитиною позашкільної освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14. Представники громадськості мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в дитячій школі мистецтв;

– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального

закладу;

– проводити консультації  для педагогічних працівників;

– брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.15. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватися статуту дитячої школи мистецтв, виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. Управління Конотопською дитячою школою мистецтв

 

4.1. Управління Конотопською дитячою школою мистецтв здійснюється відділом освіти Конотопської міської ради.

Беспосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

 

 

 

Директором дитячої школи мистецтв може бути тільки громадянин України, який має вищу

педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

Директор дитячої школи мистецтв та його заступник призначаються і звільняються з посади начальником відділу освіти Конотопської міської ради. Призначення та звільнення заступника директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування дитячої школи мистецтв є загальні збори колективу, що скликаються не меньше одного разу на рік.

Учасники загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох  категорій:

– працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

– учнів навчального закладу – класними зборами;

-батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість учасників. Визначається така кількість учасників:

– від працівників навчального закладу – 4;

– від учнів – 4;

– від батьків і представників громадськості – 4.

Термін їх повноважень становить один навчальний рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх учасників.

Право скликати збори мають голова ради дитячої школи мистецтв, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор дитячої школи мистецтв, міська рада.

Загальні збори:

– обирають раду дитячої школи мистецтв , її голову, встановлюють термін їх повноважень;

– заслуховують звіт директора і голови ради дитячої школи мистецтв;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності дитячої школи мистецтв;

– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

– приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є :

– сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку дитячої школи мистецтв та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

– розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення в дитячій школі мистецтв належного психологічного клімату в навчальному закладі;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення  процесу навчання та виховання учнів;

 

 

– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та дитячою школою мистецтв з метою

забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і

громадськості. Представництво в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами

дитячої школи мистецтв.

Рішення про дострокове припинення роботи члена з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не меньше ніж на її третину.

4.3.4. Рада дитячої школи мистецтв діє на засадах:

– пріорітету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства;

– гласності.

Рада школи працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на

навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менш двох третини її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради школи.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту дитячої школи мистецтв, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету дитячої школи мистецтв.

4.3.5.Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Головою ради не може бути директор та його заступник.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності дитячої школи мистецтв, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада дитячої школи мистецтв:

 • організовує виконання рішень загальних зборів дитячої школи мистецтв;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання;
 • спільно з адміністрацією школи здійснює контроль за виконанням статуту дитячої школи мистецтв;
 • сприяє формуванню мережі класів дитячої школи мистецтв, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • вносить пропозиції щодо перспектив розвитку дитячої школи мистецтв навчання і виховання, розглядає заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення умов роботи;
 • підтримує творчі ініціативи, інновації позашкільної освіти;
 • вивчає шляхи співробітництва дитячої школи мистецтв з кооперативними організаціями, творчими спілками, іншими державними і громадськими організаціями;
 • носить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Конотопської міської ради пропозиції щодо морального та матеріального заохочення педагогічних та інших працівників, учнів, батьків;

 

 • спільно з батьками забезпечує соціальний захист учнів при розгляданні питань, які стосуються їхніх інтересів у державних і громадських органах;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • виступає з ініціативою розриву трудових угод з особами, які не відповідають займаній посаді;
 • представляє інтереси в громадських організаціях;
 • у межах діючого законодавства вживає необхідних заходів щодо захисту самоврядності дитячої школи мистецтв, педагогічних працівників і директора від необгрунтованого втручання в їхню професійну і службову діяльність;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступника з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • контролює використання позабюджетних коштів дитячої школи мистецтв.

4.4. Директор дитячої школи мистецтв:

– здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розтановку кадрів, створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня педпрацівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного  колективу;

– створює необхідні умови для здобуття учнями позашкільної освіти;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, науково-методичної роботи педагогів;

– призначає класних керівників, завідуючих відділеннями;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового

розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– представляє школу в усіх підприємствах, установах та організаціях ;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями , батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами, Конотопською міською радою;

– застосовує засоби заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників дитячої школи мистецтв.

4.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів у дитячій школі мистецтв визначається директором школи згідно із законодавством і затверджується начальником відділу освіти Конотопської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути меньше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі:

– зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом дитячої школи мистецтв;

– вибуття або зарахування учнів у межах дитячої школи мистецтв;

– письмової згоди педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.6. У дитячій школі мистецтв створюється  постійно діючий дорадчий колегіальний орган –

педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор дитячої школи мистецтв.

4.7. Педагогічна рада дитячої школи мистецтв розглядає питання:

– удосконалення і методичного  забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;

 

– актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи школи, її структурних підрозділів, а також питання дотримання санітарно-гігієничних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі свідоцтв про позашкільну освіту,  нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

– притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання учнями та працівниками закладу своїх обов’язків.

4.8. Робота педагогічної ради  планується в довільній формі відповідно до потреб дитячої школи мистецтв.

Кількість засідань педагогічної ради визначається  їх доцільністю, але не може бути меньше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.9. У дитячій школі мистецтв можуть створюватись учнівські та педагогічні громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. V. Матеріально-технічна база

 

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дитячої школи мистецтв.

5.2. Майно дитячої школи мистецтв належить йому на правах власності у повному господарському віданні або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Дитяча школа мистецтв відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база дитячої школи мистецтв складається із навчальних кабінетів, актової  та малої зали, приміщень для технічного та навчально-допоміжного персоналу.

 

 1. VI. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність дитячої школи мистецтв здійснюється на основі її кошторису.

6.2. Фінансування дитячої школи мистецтв здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та може здійснюватися, також, за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством  України.

Додатковими джерелами формування коштів дитячої школи мистецтв є:

– кошти місцевого бюджету;

– кошти фізичних та юридичних осіб;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

– консультації для учнів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у позашкільних закладах;

– платні гуртки, факультативи;

– кредити банків;

– прокат предметів культурно-побутового призначення;

 

 

 

-кошти, отримані за надання платних послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у позашкільних закладах, відповідно до переліку затвердженого Кабінетом Міністрів України та у порядку, встановленому МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки;

-кошти гуманітарної допомоги;

– здавання в аренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладу, учнівської молоді;

– видання та реалізація навчальних, методичних, інформаційних, рекламних посібників (довідників, рекомендацій тощо) за напрямами діяльності.

Кошти, отримані дитячою школою мистецтв з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої її статутом.

6.3. Порядок встановлення розміру плати за навчання в школі мистецтв визначається Кабінетом Міністрів України.

Виконавчий комітет Конотопської міської ради та органи місцевого самоврядування мають право встановлювати додаткові пільги по платі за навчання з урахуванням можливостей місцевого бюджету.

Діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування здобувають позашкільну освіту в дитячій школі мистецтв безкоштовно.

6.4. Дитяча школа мистецтв має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси,  користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу, самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в дитячій школі мистецтв визничається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

За рішенням Конотопської міської ради бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Конотопської міської ради.

6.6. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VII. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Дитяча школа мистецтв за наявності належної матеріально-технічної  та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів,  встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями  та освітніми асоціаціями.

7.2. Дитяча школа мистецтв має право відповідно до чинного законодавства  укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами,  науковими установами, підприємствами, організаціями,  громадськими об’єднаннями  інших країн.

 

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

8.1. Державний контроль за діяльністю дитячої школи мистецтв здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері позашкільної освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, відділ освіти Конотопської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю дитячої школи мистецтв є атестація закладу, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

 

 

 

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Конотопською міською радою відповідно до чинного законодавства.

 

 1. IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дитячої школи мистецтв приймає Конотопська міська рада.

Порядок реорганізації та ліквідації позашкільного навчального закладу затверджується Кабінетом Міністрів України.

Реорганізація дитячої школи мистецтв відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, відділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Конотопською міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дитячою школою мистецтв.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Конотопській міській раді.

9.3. У випадку реорганізації або ліквідації права та зобов’язання дитячої школи мистецтв переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *